clube de
KARATÉ da
Maia

Gasshuku

08 a 11 Nov
Gasshuku birmingham 1 600 600

Gasshuku Internacional.

8, 9, 10 e 11 novembro 2018.

Maia Portugal

Gasshuku cartaz